Menu

Informacja o kampanii

Kampania „Choroba? Pracuję z nią!” to inicjatywa pacjentów chorych przewlekle, którzy mimo swojej choroby i konieczności jej długofalowego leczenia, nie chcą rezygnować z pracy zawodowej oraz ciągłej konieczności angażowania w pomoc innych osób. Dlatego zwracają się z apelem o pomoc w dostępie do skracających czas podania i wygodnych form terapii. W ich staraniach wspierają ich Pracodawcy RP, którzy dostrzegają wyzwania przed jakimi stoją już dziś polscy pracodawcy (do głównych należy częsta absencja zawodowa pracowników), a których istotnym elementem będzie zmniejszenie skali nieobecności zatrudnionych w pracy oraz wzrost wydajności i stworzenie dla nich dogodnych warunków pracy.

Organizatorzy Kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” postawili sobie za cel zwiększenie świadomości społecznej na temat osób, które pomimo chorób przewlekłych nie chcą korzystać z rent i zwolnień lekarskich, ale chcą prowadzić normalne, aktywne życie rodzinne i zawodowe. Choroby przewlekłe, w tym choroby onkologiczne, hematoonkologiczne czy reumatyczne, dotykają często osób w sile wieku, w ważnym momencie ich życia zawodowego, rodzinnego i społecznego. Wobec wyzwania, jakim staje się choroba i leczenie, praca zawodowa nabiera dla nich specjalnego znaczenia. To powrót do normalności i dotychczasowego, motywującego pozytywnie, rytmu życia. Praca staje się więc dodatkowym elementem motywującym do życia. Ale nie należy zapominać także o tych, dla których powrót do pracy to konieczność: choroba w rodzinie zawsze oznacza dodatkowe obciążenie dla domowego budżetu.

Nie ulega jednak wątpliwości, że godzenie pracy zawodowej i leczenia nie jest proste. Wymaga doskonałej organizacji ze strony samego pacjenta, ale zazwyczaj potrzebne jest także wsparcie najbliższych i wyrozumiałość ze strony pracodawcy. Podanie dawki leku, to przynajmniej 1 dzień wyjęty z życia (spędzony w szpitalnej poczekalni, na dojazdach, na organizacji zastępstwa w opiece nad dziećmi, wolny dzień w pracy). Tymczasem w przypadku wielu chorób przewlekłych dostępne są nowoczesne, wygodne w podaniu terapie, które skracają i uproszczają podanie leku. Chory leczy się ambulatoryjnie lub nawet w domu, oszczędza czas swój i najbliższych, co ma wpływ na komfort leczenia i jakość jego życia.

Dlatego kluczowym elementem kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” jest List Otwarty nawiązujący do dostrzeżenia i zrozumienia dla problemów z jakimi spotykają się pacjenci  chorzy przewlekle, którzy mimo choroby i konieczności kontynuowania leczenia, chcą pozostać aktywni zawodowo, a napotykają na swojej drodze przeszkody. Stąd bardzo istotne postulaty tej inicjatywy m.in. promowanie w środowisku pracodawców aktywności zawodowej pracowników, którzy chcą i mogą  jednocześnie pracować i przechodzić terapię, lepsze rozumienie problemu finansowania leczenia aktywnych zawodowo pacjentów – pracujący chory finansuje swoje leczenie, upowszechniania wiedzy, że leczenie obejmuje koszty bezpośrednie (koszt terapii) i pośrednie (koszt świadczeń socjalnych) czy zmianę modelu leczenia ze szpitalnego na jednodniowy lub domowy umożliwiający pacjentom korzystanie z nowoczesnych form terapii np. oszczędzającej czas wygodnej terapii podskórnej tak samo skutecznej i efektywnej, a wcale nie droższej.

Treść Listu Otwartego została opracowana i zgodnie przyjęta przez Radę Programową kampanii, w skład której obok Pracodawców RP i siedmiu aktywnie działających organizacji pacjentów weszli czołowi eksperci medyczni, którzy mają praktyczne doświadczenie z rzeczywistymi problemami pacjentów.

Szpital przyjazny

Zobacz mapę szpitali
Organizatorzy Kampanii